ALGEMENE VOORWAARDEN - Books in Belgium

1. Algemeen
2. Aanvullende voorwaarden bij het kopen
2.1 Algemeen
2.2 Afhaalbestellingen (online bestelling, betaling ter plekke)
2.3 Verzendbestellingen (online bestelling, online betaling, verzending)
3. Aanvullende voorwaarden bij het verkopen

IN EEN NOTENDOP

Onderstaande tekst kan worden samengevat als een “goede-huisvader-beleid”. We beschermen onze kopers, onze verkopers, en onszelf tegen misbruik en onduidelijkheden. Bij problemen zoeken we steeds naar een zo rechtvaardig mogelijke oplossing. Je vindt hieronder o.a. een uitvoerige uiteenzetting van hoe een bestelling precies verloopt voor (ver)kopers, maar dit kan je ook in meer hapklare brokken vinden op de FAQ pagina’s en bij de uitlegicoontjes in elke stap van een bestelling.

Algemeen

Artikel 1: Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") de betekenis zoals hier gedefinieerd.

“Books in Belgium”: de vennootschap The Bookshelf met maatschappelijke zetel te Sterrenlaan 34, 2610 Wilrijk en ondernemingsnummer BE0640890975.

"BiB": het platform dat via www.booksinbelgium.be en subpagina's bereikbaar is en uitgebaat wordt door Books in Belgium.

"Boek(en)": De goederen die Verkopers te koop aanbieden op BiB via door de Verkoper geplaatste Aanbiedingen, en die voldoen aan de bepalingen opgenomen in Artikel 23.

"Aanbieding": een zoekertje dat een Verkoper op BiB heeft geplaatst en waarmee deze Verkoper een of meerdere Boeken aanbiedt.

"Koper": iemand die een Aanbieding besteld via BiB, daarbij doelende op zowel Afhaalbestellingen als Verzendbestellingen.

"Professionele Verkoper": iemand die officieel, in hoofd- of bijberoep, handelt in tweedehands en/of antiquarische boeken en die in deze hoedanigheid een verkopersprofiel heeft op BiB.

"Particuliere Verkoper": iemand die als particulier zijn persoonlijke voorraad boeken verkoopt en in deze hoedanigheid een verkopersprofiel heeft op BiB.

"Verkoper": verzamelnaam voor Professionele Verkoper en Particuliere Verkoper.

"Gebruiker": verzamelnaam voor elke (rechts)persoon of entiteit die BiB bezoekt en/of gebruikt.

"Gebruik": elke handeling die een Gebruiker verricht op BiB.

"Verzendbestelling": handelstransactie waarbij een Koper een of meerdere Boeken aankoopt van een Verkoper via een online betaling op BiB, waarbij de Verkoper de verzending naar de Koper regelt.

"Afhaalbestelling": handelstransactie waarbij een Koper de aankoop van een of meerdere Boeken bevestigd in zijn winkelmandje op BiB, en waarbij vervolgens een moment wordt afgesproken tussen Koper en Verkoper om op het aangegeven adres het aangekochte Boek op te halen en waarbij de Koper ter plekke betaalt aan de Verkoper.

"Aankoop": de aankoop van een Verzendbestelling of Afhaalbestelling door een Koper.

"Verkoop": de verkoop van een Verzendbestelling of Afhaalbestellingen door een Verkoper.

Artikel 2: Toepassing en aanvaarding

De Voorwaarden zijn met ingang van 01/06/2018 van toepassing op alle in artikel 1 opgenomen definities en op elk gebruik van BiB.

Elk gebruik van BiB door Koper/Verkoper houdt in de Voorwaarden zijn geraadpleegd en goedgekeurd, en dat Koper/Verkoper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van Koper/Verkoper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BiB aanvaard zijn.

In kwesties die niet zijn opgenomen in de Voorwaarden beslist BiB.

Artikel 3: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BiB om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 4: Wijziging voorwaarden

Bij het inloggen vragen we opnieuw voor akkoord van de Gebruiker. Indien nodig kan BiB deze Voorwaarden updaten.

Artikel 5: Bemiddeling door BiB

Indien zich problemen voordoen met een Aankoop, zal de Koper eerst het probleem melden aan de Verkoper (via het dashboard), die de kans moet krijgen het probleem op te lossen. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden, kan de bemiddeling van BiB worden ingeroepen. BiB zal naar beste vermogen en op basis van de voorhanden zijnde bewijzen de situatie afwegen en een beslissing nemen. Bij het Gebruik van BiB aanvaardt de Gebruiker dat de beslissing van BiB doorslaggevend is in elk geschil dat Gebruikers niet onderling kunnen oplossen.

Artikel 6: Bewijs

De Gebruiker aanvaardt dat als bewijsvoering - bij het oplossen van problemen of discussies – kunnen dienen: e-mails, berichten via het berichtensysteem, berichten via het contactformulier, klantenbeoordelingen, statistische gegevens.

Artikel 7: Beoordelingen en statistische analyse

Elke Verkoper geeft toestemming om, na elke Verkoop (al dan niet geannuleerd of geretourneerd), een beoordeling te krijgen van de Koper die de Aankoop deed. De Verkoper geeft ook toestemming voor het krijgen van automatische beoordelingen die ingebouwd zijn in het systeem van BiB.

Koper en Verkoper verklaren op de hoogte te zijn dat statistische gegevens van annuleringen, retourneringen en beoordelingen kunnen worden bijgehouden en automatisch geanalyseerd om misbruik en asociaal gebruik snel op te sporen.

Artikel 8: uitsluiting en schadeloosstelling

Indien BiB van mening is dat een Gebruiker handelingen stelt die niet in overeenstemming zijn met de Voorwaarden en/of de wet, of indien BiB van mening is dat een Gebruiker de goede werking of naam van BiB op welke manier dan ook verstoort, kan BiB overgaan tot maatregelen zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) de Gebruiker de toegang tot BiB ontzeggen, het blokkeren of verwijderen van het account, het beperken of wijzigen van bepaalde functies voor betrokken Gebruiker, het eenzijdig wijzigen of verwijderen van één of meerdere Aanbiedingen, het aanrekenen van een of meerdere betwiste commissie(s) en/of kosten, alsook – indien nodig – het doorgeven van (persoons)gegevens van betrokken Gebruiker aan politie, justitie of rechthebbenden.

Indien BiB, op welke manier dan ook, schade heeft geleden door een Gebruiker, zal deze schade verhaald worden op de Gebruiker. Voor elk fraudegeval wordt een administratiekost van €50 excl. BTW aangerekend aan de Gebruiker.

Artikel 9: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van The Bookshelf bevoegd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

BiB levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal BiB de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien een Gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan dit worden gemeld via het contactformulier.

De erkenning van een Verkoper als Professionele Verkoper door BiB houdt geen enkele garantie in van de hoedanigheid van de Verkoper of de rechtmatigheid van zijn handelingen. BiB kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die zij hierin maakt, gezien zij afhankelijk is van de informatie die ze krijgt van de Verkoper. De Verkoper blijft dus de enige die verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van zijn handelingen en geschriften. BiB kan eveneens onmogelijk de rechtmatigheid van alle Aanbiedingen perfect controleren. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste Aanbiedingen. Misbruik kan worden gemeld via het contactformulier.

BiB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gedragingen van Kopers of Verkopers bij een fysieke ontmoeting tussen Koper en Verkoper. Problemen die ontstaan tussen Gebruikers dienen door de partijen zelf opgelost te worden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BiB verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

BiB kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect te wijten is aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. BiB geeft geen garanties voor de goede werking van www.booksibelgium.be en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of een tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan en voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die hieruit zou voortvloeien.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BiB of rechthoudende derden. Elke Gebruiker erkent en aanvaardt dat de publieke inhoud van de website www.booksinbelgium.be bedoeld is voor persoonlijk gebruik. Dit mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, uitgezonden, overgedragen of verdeeld worden, noch in zijn geheel, noch in delen, tenzij met schriftelijke toestemming van Books in Belgium. Indien in het verleden toestemming werd verleend, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Het is ook verboden om een database aan te maken en / of te publiceren met belangrijke onderdelen van de website www.booksinbelgium.be zonder de schriftelijke toestemming van Books in Belgium.

De verkoper mag geen gegevens opladen waarop iemand anders de rechten heeft (bv. een foto met een watermerk, een review van een boek dat niet op de kaft van het boek staat,…). Books in Belgium is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendom door de Verkoper. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste Aanbiedingen. Misbruik kunnen worden gemeld via het contactformulier, waarop Books in Belgium de betreffende gegevens zo snel mogelijk zal verwijderen.

Verkopers kunnen hun Boeken opladen door de info op te zoeken in de voorziene database en deze te gebruiken of aan te vullen, of - indien het Boek niet aanwezig is in de database - de informatie van het Boek manueel in te typen. De Verkoper gaat ermee akkoord dat de inhoud van dergelijk geplaatste Aanbiedingen opgenomen kan worden in de database van BiB. De Verkoper verleent hierbij aan BiB een permanente, niet-exclusieve, kosteloze, wereldwijde, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud via welk medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Professionele Verkopers kunnen hun boeken ook opladen via hun eigen database of via een digitaal bestand. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de handelswaar van de Verkoper zelf te illustreren. Indien er in het bestand van de Verkoper een link wordt voorzien met een foto van het Boek, wordt deze foto getoond bij het exemplaar dat de Verkoper aanbiedt, totdat de Verkoper het Boek van de site haalt. De informatie uit een digitaal bestand van een Verkoper wordt niet ter beschikking gesteld van andere Verkopers. Hierop is één uitzondering: in het zeldzame geval dat een boek voorzien is van een ISBN en indien bepaalde basisinformatie daarvan nog zou ontbreken in de databases van BiB (bv. titel, auteur, coverfoto, uitgever) kan deze informatie worden overgenomen in de database van BiB, teneinde de koopwaar van de Verkoper zo goed mogelijk te illustreren en doorzoekbaar te maken. De Verkoper verleent hierbij aan BiB een permanente, niet-exclusieve, kosteloze, wereldwijde, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om deze aanvullende inhoud via welk medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen.

2. Aanvullende voorwaarden bij het kopen

2.1 Algemeen

Artikel 12: Algemene bepalingen bij Aankopen

De Koper verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat hij van elke Verkoper kan zien of het om een Professionele dan wel Particuliere Verkoper gaat.

Er zijn twee manieren waarop de Koper een Aanbieding kan aankopen. a) de Koper bestelt de Aanbieding op BiB en spreekt via het interne berichtensysteem op BiB een afhaalmoment af met de Verkoper (zie de artikels onder hoofdstuk 2.2), of b) de Koper betaalt online op BiB en krijgt de Aanbieding opgestuurd door de Verkoper, hetzij naar een adres, hetzij naar een afhaalpunt (zie de artikels onder onderdeel 2.3). Niet alle opties zijn voor alle Aanbiedingen beschikbaar.

Artikel 13: Beschikbaarheid van het aanbod

Doordat het hoofdzakelijk om tweedehands boeken gaat, heeft elke Verkoper meestal maar één exemplaar van een Aanbieding beschikbaar. Een Boek dat besteld wordt via BiB, wordt meteen offline gehaald. Soms kan het echter voorkomen dat een Aanbieding toch niet meer voorradig blijkt te zijn (bv. de Verkoper heeft het boek via een andere weg verkocht en de catalogus niet aangepast). BiB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet meer beschikbaar zijn van bestelde Aanbiedingen, maar garandeert wel de terugbetaling van een Aankoop die niet meer beschikbaar blijkt en waarvoor de Koper een online betaling had gedaan. BiB spoort op verschillende manieren haar Verkopers aan om hun catalogus zo goed mogelijk up-to-date te houden (o.a. met een annulatiekost voor de Verkoper).

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf de levering aan de Koper of een door hem aangestelde derde.

Artikel 15: Staat en beschrijving van de Boeken

De Boeken zijn tweedehands. De staat kan daarom erg verschillen van Boek tot Boek. Van Verkopers wordt verwacht dat ze dit zo correct mogelijk aangeven door gebruik te maken van het ingebouwde kwalificatiesysteem, eventueel aangevuld met een zo duidelijk mogelijke woordelijke beschrijving. Algemeen geldt dat de Koper niet voor verrassingen mag komen te staan.

De Koper dient zich op zijn beurt goed te informeren alvorens tot de Aankoop over te gaan. Omdat het om tweedehands Boeken gaat, wordt van de Koper enige flexibiliteit verwacht, gezien de staat van tweedehands Boeken niet altijd perfect in door iedereen op dezelfde manier interpreteerbare beschrijvingen om te zetten is. Indien de Koper de beschikbare informatie voor zichzelf onvoldoende vindt, wordt hij geacht een informatievraag over de Aanbieding te stellen aan de Verkoper alvorens tot de Aankoop over te gaan. Voor retourbeleid, zie artikel 21.

Elke Aanbieding heeft - bovenaan de boekpagina - algemene informatie en mogelijk een algemene indicatieve foto. Deze bieden geen garantie op de absolute correctheid van de door derden aangeboden exemplaren op diezelfde pagina. Indien de Verkoper bij zijn exemplaar een woordelijke beschrijving heeft opgegeven, primeert deze informatie op alle andere informatie op de boekpagina (indien er verschillen zouden zijn). Indien hier geen woordelijke beschrijving opgegeven is, heeft de Koper de garantie van de Verkoper van de correctheid van titel en auteur, de correctheid van de aangegeven staat van het exemplaar (d.m.v. de sterren), de correctheid van de eigen exemplaarfoto van de Verkoper (indien beschikbaar), kortom de algemene overeenstemming van het aangeboden exemplaar met de beschikbare algemene informatie op die boekpagina, behoudens kleine accidentele verschillen zoals jaar van uitgave, uitgeverij, aantal pagina’s, coverafbeelding.

2.2 Afhaalbestellingen (online bestelling, afhaling en betaling ter plekke)

Artikel 16: Verloop van een Afhaalbestelling

1) De Koper plaatst een Aanbieding in zijn winkelmandje en kiest daarbij voor “zelf afhalen” (niet bij elke Verkoper mogelijk). De Koper plaatst vervolgens de Aankoop, zonder een online voorafbetaling te doen.
2) De Koper en Verkoper krijgen een automatische bevestigingsmail waarin de details van de Aankoop zijn opgenomen.
3) De Verkoper zal, zodra hij de mail heeft gelezen of in ieder geval zo snel mogelijk, de bestelling controleren en bevestigen (of annuleren, zie artikel 13).
4) De Koper krijgt hiervan een tweede mail, met het afhaaladres en verder communicatie van de Verkoper om een dag en uur af te spreken binnen de redelijke termijn van twee weken na de bestelling. Koper en Verkoper kunnen verder communiceren via het interne berichtensysteem.
5) Op het afgesproken afhaalmoment zal de Koper de Aanbieding afhalen en betalen bij de Verkoper.
6) Achteraf kan de Koper de aankoop bevestigen in het dashboard (bestellingen - lopende aankopen).

De Koper verklaart bij elke Afhaalbestelling te bevestigen dat hij ook daadwerkelijk interesse heeft in de Aanbieding en zijn best zal doen binnen de redelijke termijn van twee weken een Afhaalmoment af te kunnen spreken. Van de Koper wordt verder verwacht dat zij op het afgesproken moment langskomt bij de Verkoper en op tijd verwittigt indien zij niet of later zal opdagen. Misbruik of asociaal gebruik kan leiden tot uitsluiting of het beperken van de afhaalfunctie.

Artikel 17: Annulering van een Afhaalbestelling

De Koper kan de Afhaalbestelling annuleren via het dashboard (lopende aankopen). De Koper geeft daarbij reden van annulatie op. Asociaal gebruik kan leiden tot uitsluiting.

Indien er geen Afhaalmoment kan afgesproken worden dat plaatsvindt binnen de twee weken na de bestelling of indien een van beide partijen niet met redelijke tussenpozen communiceert, kan de benadeelde partij de Aankoop annuleren.

De Koper kan het Boek ter plekke bij de Verkoper inspecteren en kosteloos besluiten niet tot de Aankoop over te gaan. Ook de Verkoper kan dit aangeven via de website, zodat hij de gebruikelijke commissie niet dient af te dragen. De Koper wordt hiervan dan verwittigd per mail. Indien er wel een Verkoop zou hebben plaats gevonden, kan de Koper de annulatie door de Verkoper betwisten. De commissie zal in dat geval wel worden aangerekend aan de Verkoper. Dergelijk misbruik zal leiden tot het uitschakelen van de annulatie-functie bij de Verkoper. Zowel Koper als Verkoper worden geacht naar eer en geweten te handelen.

Na betaling ter plekke is de aankoop definitief en kan de Koper hier niet meer op terugkomen.

2.3 Verzendbestellingen (online bestelling, online betaling, verzending)

Artikel 18: Verloop van een Verzendbestelling

1) De Koper plaatst een Aanbieding in zijn winkelmandje en kiest daarbij voor “adreszending” of “naar afhaalpunt” (niet alle opties zijn bij elke Verkoper mogelijk). De Koper plaatst vervolgens de Aankoop en voert de online betaling uit aan BiB.
2) De Koper en Verkoper krijgen een automatische bevestigingsmail waarin de details van de Aankoop zijn opgenomen.
3) De Verkoper zal, zodra hij de mail heeft gelezen of in ieder geval zo snel mogelijk, de bestelling controleren en bevestigen (of annuleren, zie artikel 13).
4) De Koper krijgt hiervan een tweede mail, dewelke ook de bevestiging is dat de bestelling binnen de leveringstermijn zal aankomen. Koper en Verkoper kunnen verder communiceren via het interne berichtensysteem.

Artikel 19: Levering: termijn en kosten

De levertermijn (en kosten) van de levering verschillen naargelang Verkoper, verzendmethode, land en hoeveelheid aangekochte Boeken. Bij elke Verkoperwordt daarom niet de levertermijn vermeldt, maar wel de snelheid waarmee de Verkoper het boek afgeeft bij de verzendmaatschappij. In regel duurt de verzending dan één tot enkele werkdagen, afhankelijk van tijdstip van afgifte en of het om een binnenlandse of grensoverschrijdende zending gaat.

Verkopers kunnen gebruikmaken van automatische pakjesbonnen van Mondial Relay, Bpost en DPD.

Artikel 20: Probleem melden bij een Verzendbestelling

Elk probleem moet door de Koper onmiddellijk worden gemeld aan de Verkoper via het interne berichtensysteem. De Koper moet hiervoor een bericht sturen naar de Verkoper, daarbij het vakje "dit is een probleem" aanvinken, en daarbij alle nodige uitleg geven. Enkel problemen die op deze manier worden gemeld, worden in acht genomen.

De Koper kan ten laatste 14 kalenderdagen na ontvangst of, indien een bestelling niet is aangekomen, 21 kalenderdagen na de besteldatum een probleem melden. De uitbetaling aan de Verkoper wordt dan automatisch bevroren. Na de melding zal de Verkoper contact opnemen met de Koper (via het interne berichtensysteem) om de kwestie uit te klaren. Na oplossing van het probleem, moet de Koper het probleem als opgelost markeren in het tabblad "bestellingen". De uitbetaling aan de Verkoper kan dan door BiB worden verder gezet. Indien de Koper het probleem niet als opgelost markeert, en indien BiB redelijkerwijs (bv. op basis van termijn, gestuurde berichten,…) kan veronderstellen dat het probleem is opgelost, kan BiB het probleem zelf als opgelost markeren.

De Koper neemt er kennis van dat van zodra zij een Verkoper een beoordeling geeft, de optie om een probleem te melden vervalt, de zaak als afgehandeld wordt beschouwd en de Verkoper wordt uitbetaald. In geval van problemen dient de Koper dus eerst contact op te nemen met de Verkoper en het vakje "dit is een probleem" aan te vinken, zodat de uitbetaling wordt gepauzeerd en de Verkoper de kans krijgt om het probleem om te lossen. De Koper dient dus pas na oplossing van het probleem een beoordeling van de Verkoper op te geven.

Indien de Koper na de vooropgestelde termijnen geen probleem heeft gemeld via het dashboard, indien de Koper het probleem als opgelost heeft gemarkeerd, of indien de Koper de bestelling heeft bevestigd, wordt de Aankoop als succesvol afgehandeld beschouwd en wordt de bestelling vrijgegeven voor uitbetaling aan de Verkoper. De Koper neemt er kennis van dat er hierna geen problemen of retourneringen meer kunnen worden gemeld.

Artikel 21: Retourbeleid bij een Verzendbestelling

Na ontvangst van een Verzendbestelling heeft de Koper 14 kalenderdagen bedenktijd. In die periode kan de Koper beslissen de koopovereenkomst te herroepen. De Koper moet de retourzending binnen 14 dagen aangeven via de website van BiB, zodat de Verkoper retourinstructies kan geven. Na ontvangst van de retourzending zullen de kosten van het boek worden teruggestort (exclusief de kosten voor de heen- en retourzending).

Indien de retourzending het gevolg is van een foutieve levering of van het feit dat de bestelde Boeken zich in een significant slechtere staat bevonden dan aangegeven was door de Verkoper, zullen ook de kosten voor de heen- en retourzending worden teruggestort aan de Koper. De Verkoper staat in dit geval in voor de kosten hiervan.

Verloop van een retournering

1) De Koper geeft zo snel mogelijk na ontvangst een probleem aan via het berichtensysteem van de betreffende Verzendbestelling(en). De uitbetaling aan de Verkoper wordt hierdoor geblokkeerd. De Koper wacht op reactie van de Verkoper. Retourmeldingen later dan 14 kalenderdagen na ontvangst worden niet meer aanvaard.
2) Na bevestiging en retourinstructies van de Verkoper, verstuurt de Koper de bestelling terug naar de Verkoper. De retourzending (of het ondubbelzinnig zendingsbewijs daarvan) moet ten laatste 14 kalenderdagen na het aangeven van de retourmelding op het adres van de Verkoper terechtkomen.
3) Nadat de Verkoper de Verzendbestelling in goede orde ontvangen heeft, zal de Verkoper - uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending - de Verzendbestelling annuleren via het dashboard. Hierdoor wordt de koper terugbetaald.

Aanvullende voorwaarden van een retournering

De Koper dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met het toegezonden Boek(en) om te gaan. De Koper heeft het recht om het Boek te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de Koper nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken (lezen).

Wanneer de Koper het Boek voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het daadwerkelijk wil houden, is de Koper aansprakelijk voor de waardevermindering. Concreet kan de Verkoper het verlies aan waarde aftrekken van het door hem aan de Koper terug te storten bedrag.

Voor een retourzending geldt dat de Koper het Boek moet terugsturen via dezelfde verzendmethode, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.

Het bewijs van de kosten van de retourzending kan van de Koper worden opgevraagd. Indien de Koper voor duurdere retourzendingen dan overeengekomen kiest, worden de extra kosten door de Koper zelf gedragen.

Elke afwijkingen van de in dit artikel vermelde handelingen (bv. het overschrijden van de termijn, communicatie en handelingen buiten de website om), zal het retourrecht van de Koper doen vervallen.

3. Aanvullende voorwaarden bij het verkopen

Artikel 22: Verkopersaccount

Bij het aanmaken van een Verkopersaccount worden standaard Afhaal- en verzendopties ingesteld. Van de Verkoper wordt verwacht dat hij deze bekijkt en eventueel aanpast.

Minderjarigen kunnen een Verkopersaccount maken mits toestemming van een ouder of andere wettelijke voogd.

Het is niet toegestaan een Verkopersaccount aan te maken op basis van andere dan de eigen correcte en complete gegevens. De Verkoper dient zijn gegevens steeds actueel te houden. Anoniem verkopen is niet toegestaan.

Books in Belgium kan eenzijdig beslissen om een Verkopersaccount te weigeren, te verwijderen, of de toegang ertoe (tijdelijk of permanent) te ontzeggen. Books in Belgium gaat hiertoe over wanneer de Verkoper de goede werking of naam van BiB in het gedrang brengt door zich niet als een goede huisvader te gedragen, bijvoorbeeld door (maar niet beperkt tot): onvolledige of onjuiste identiteits-, contact- en betaalgegevens, meerdere klachten van Kopers (via de website of rechtstreeks aan BiB), gebrekkig of niet communiceren op vragen/klachten van Koper(s), Boeken laattijdig of niet verzenden, probleemmeldingen van Kopers niet correct behandelen, de Verkoop van andere Boeken dan aangegeven, de Verkoop van Boeken in slechtere staat dan aangegeven, enz.

Fraude is niet mogelijk op BiB, maar pogingen tot fraude (in welke vorm dan ook) zullen leiden tot onmiddelijke blokkering van het verkopersaccount.

De Verkoper van een geblokkeerd account dient zelf contact op te nemen met de klantenservice van BiB, ten laatste 30 dagen na de blokkering van het account. De klantenservice zal de Verkoper daarop vragen zijn/haar actuele identiteits-, contact- en communicatiegegevens te bewijzen, en dit binnen 5 werkdagen. Enkel na het succesvol en tijdig doorlopen van dit proces, zal er door de klantenservice verder gecommuniceerd worden over de blokkering van het account. Eventuele openstaande bestellingen van een geblokkeerd account worden in tussentijd intern opgevolgd. Problematische bestellingen worden geannuleerd. Goed afgesloten bestellingen kunnen enkel worden uitbetaald aan de Verkoper na tijdig bewijzen van zijn/haar identiteits-, contact- en betaalgegevens. Bij afwezigheid van afdoende en tijdig bewijs, worden de gelden van nog niet uitbetaalde bestellingen gebruikt om Kopers te vergoeden voor het geleden verlies of ongemak. Eventueel overblijvende gelden worden ingehouden als bijdrage in de dossierkosten.

Artikel 23: Aanbiedingen

Het is de Verkoper niet toegestaan uitsluitend te handelen in nieuwe boeken, tenzij schriftelijk overeengekomen met BiB. Zonder dergelijke overeenkomst mag het totale aandeel nieuwe boeken niet meer dan 20% bedragen van het totale aanbod van de verkoper.

Het is de Verkoper niet toegestaan andere dan aan boeken verwante artikels te plaatsen. Artikels die worden aanvaard als verwant aan boeken: boeken, strips, tijdschriften, kranten, oude documenten, kaarten, affiches.

De Verkoper mag geen Aanbieding maken waarmee meer dan één Boek wordt aangeboden, tenzij de Boeken verwant zijn aan elkaar (dezelfde auteur, hetzelfde onderwerp, dezelfde reeks…).

Aanbiedingen mogen geplaatst worden door Verkopers buiten België. Om de opzet van BiB te waarborgen (Kopers verwachten dat de boeken zich in België bevinden of dat ze kunnen worden verzonden tegen Belgische verzendtarieven), is er een maximum ingesteld op de verzendkosten.

Artikel 24: Afwezigheidsmodus, reactiesnelheid en automatische annuleringen

Indien een Verkoper tijdelijk niet in de mogelijkheid is om met gepaste snelheid te reageren op vragen of bestellingen, moet hij in zijn profiel de afwezigheidsmodus instellen.

Indien de Verkoper een bestelling niet bevestigd (of annuleert) binnen de maximum termijn van vier dagen, wordt de Aankoop automatisch geannuleerd, worden Koper en Verkoper hiervan op de hoogte gebracht per mail en wordt de account van de Verkoper in afwezigheidsmodus gezet. Herhaling kan leiden tot uitsluiting van de Verkoper. Indien er een Online Betaling gemoeid was bij deze automatisch geannuleerde bestelling, zal BiB dit bedrag terugstorten aan de Koper. De Verkoper moet geen commissie betalen maar staat wel in voor de transactiekosten en de terugstortingskosten (zie tarieven). Deze kosten worden verrekend in toekomstige uitbetalingen of facturen. Bij annulaties van Afhaalbestellingen wordt eveneens geen commissie aangerekend, en zijn er geen online transactiekosten.

Artikel 25: Boek niet meer in voorraad

De Verkoper wordt geacht al zijn Aanbiedingen ook echt in het bezit te hebben en zijn uiterste best te doen zijn Aanbiedingen actueel te houden. Aanbiedingen die via BiB worden verkocht, worden automatisch verwijderd. Aanbiedingen die langs andere kanalen dan BiB worden verkocht, dienen door de Verkoper zo snel mogelijk van BiB verwijderd te worden, hetzij manueel, hetzij door een geactualiseerde digitale catalogus op te laden.

Indien een Aanbieding wordt besteld die niet meer in voorraad blijkt, moet de Verkoper de bestelling annuleren. BiB gaat ervan uit dat de Verkoper te goeder trouw handelde en rekent hierbij geen commissie aan. Indien het om een Verzendbestelling gaat, zal BiB het volledig betaalde bedrag naar de Koper terugstorten. De Verkoper moet geen commissie betalen maar staat wel in voor de transactiekosten en de terugstortingskosten (zie tarieven).  Deze kosten worden verrekend in toekomstige uitbetalingen of facturen. Bij annulaties van Afhaalbestellingen wordt eveneens geen commissie aangerekend, en zijn er geen andere kosten.

Artikel 26: Annuleringen en retourbeleid

Voor annuleringen van Afhaalbestellingen, zie artikels 17 en 25.

Voor annuleringen van Verzendbestellingen, zie artikel 25. Het retourbeleid van Verzendbestellingen is bepaald in artikel 21.

Artikel 27: De inhoud van Aanbiedingen

BiB doet onder andere beroep op een externe partij(en) voor de algemene informatie van de aangeboden boeken (bv. korte inhoud). De aangeboden informatie kan onvolledig zijn of fouten bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de Verkoper te controleren of de aangeboden informatie overeenkomt met het Boek dat hij aanbiedt. De Verkoper kan deze informatie aanvullen of de afwijkende informatie noteren bij de info van het eigen exemplaar.

De Verkoper verbindt zich ertoe de kwaliteit van de beschikbare informatie te bewaken. Moedwillige verwijdering of verarming van de beschikbare informatie zal leiden tot uitsluiting en schadeloosstelling. De hoogte van de schade wordt vastgelegd op 5€ per vastgestelde inbreuk, aangevuld met eventuele gerechtelijke kosten.

De verkoper mag geen gegevens opladen waarop iemand anders de rechten heeft (bv. een foto met een watermerk, een review van een boek dat niet op de kaft van het boek staat,…).

Artikel 28: Verzending of afhalen

Elke Verkoper bepaalt voor de eigen Boeken of deze verzonden kunnen worden, naar een adres en/of naar afhaalpunten, en/of ter plekke afgehaald kunnen worden (op het adres aangegeven door de Verkoper).

Artikel 29: Verzend- en verpakkingskosten

Elke verkoper kan voor elk boek apart de werkelijke verzendkosten naar een Belgisch adres opgeven. Voor verkopers die een digitaal bestand opladen van hun catalogus, kan er een gemiddelde verzendkost ingesteld worden. Na aankoop door de Koper kan de Verkoper geen extra verzendkost aanrekenen.

Het is wettelijk niet toegestaan verpakkingskosten aan te rekenen. Er is dan hiervoor dan ook geen mogelijkheid voorzien. De Verkoper kan het Boek inpakken in een verpakking of verpakkingsmateriaal van eigen keuze – het enige criterium is dat het Boek onbeschadigd bij de Koper moet raken.

Artikel 30: risico verzending

De eigendom van de Aanbieding, en dus ook het risico wegens verlies of beschadiging, blijft bij de Verkoper tot het boek geleverd is bij de Koper.

Getraceerde zending: indien zich een probleem met een getraceerde zending voordoet, moet de Koper een probleem melden; De Verkoper moet vervolgens te rade gaan bij de gebruikte verzendfirma (indien de Verkoper NIET gebruikt maakte van de automatische pakjesbonnen van BiB), of bij BiB zelf (indien de Verkoper WEL gebruik maakte van de automatische pakjesbonnen van BiB). BiB zal in dit laatste geval de kwestie zelf aankaarten bij de verzendfirma.

Brievenbuspost: Hoewel brievenbuszending voor 99,9% betrouwbaar is en Bpost doorlopend controles uitvoert, raad BiB de Verkoper aan om vanaf een bepaald bedrag altijd met pakketzendingen te werken, gezien deze traceerbeer zijn. In het zeer zeldzame geval dat een Koper via het interne berichtensysteem meldt dat een ontraceerbaar boek niet blijkt te zijn aangekomen (waarbij de Koper het vakje "dit is een probleem" aanvinkt), zal de Verkoper (indien een eventuele leveringsvertraging is uitgesloten) de bestelling annuleren. Hierdoor wordt de Koper terugbetaald. BiB gaat ervan uit dat de (Ver)Koper te goeder trouw handelde, maar houdt statistieken bij zodat eventuele fraude aan het licht kan komen. Dit zal leiden tot uitsluiting van Koper of Verkoper, en klacht bij de politie.

Artikel 31: Afhandeling van een Aankoop

De bepalingen onder hoofdstuk 2.2 gelden voor de afhandeling van Afhaalbestellingen.

De bepalingen onder hoofdstuk 2.3 gelden voor de afhandeling van Verzendbestellingen.

Artikel 32: Commissie en eventuele andere kosten

Op elke Aankoop waarin BiB de eerste verbindende factor is, zowel voor Verzendbestellingen als voor Afhaalbestellingen, is de Verkoper een commissie verschuldigd aan BiB. De hoogte van de commissie staat vermeld op de website en wordt vastgesteld per maand, op de eerste kalenderdag van elke maand, op basis van het aantal Aanbiedingen dat de Verkoper die dag te koop heeft staan. De op deze manier vastgestelde commissie geldt voor alle Verkopen waarvan de besteldatum in die maand valt.

De commissie wordt enkel berekend op de prijs van de Aanbieding zelf, niet op de verzendkosten.

Voor elk verkocht boek geldt een minimum commissiebedrag, zoals vermeld bij de tarieven.

Indien bij een Afhaalbestelling een lager aankoopbedrag zou worden overeengekomen tussen Koper en Verkoper, zal dit geen invloed hebben op de af te dragen commissie.

De kosten die BiB aanrekent aan de Verkoper zijn uitgedrukt in EURO en vrijgesteld van BTW.

Kleine meerkost bij Verzendbestellingen

BiB maakt online betalingen mogelijk voor de Koper, met als doel meer verkopen te realiseren. Voor elke online betaling draagt BiB online transactiekosten af aan een externe partner, op basis van het totaal verhandelde bedrag. Deze beperkte meerkost wordt, enkel bij een Verzendbestelling, deels doorgerekend aan de Verkoper. Zie tarieven.

Kosten voor de Verkoper bij annuleringen en retourneringen

Bij annuleringen door Koper of Verkoper gaat BiB er van uit dat er te goeder trouw wordt gehandeld en wordt geen commissie aangerekend.

Voor verzendbestelling worden bij retourneringen/annulaties wel de transactiekosten en terugstortingskosten (zie tarieven) aangerekend aan de Verkoper. 

Artikel 33: Aantal Aanbiedingen

Verkopers die aangeven dat ze in hoofd- of bijberoep tweedehands boekhandelaar zijn en hun ondernemingsnummer hebben doorgeven, worden beschouwd als Professionele Verkoper. Een Professionele Verkoper kan een onbeperkt aantal Aanbiedingen tegelijk te koop stellen en krijgt een bodemcommissie van 9% toegekend op alle Aanbiedingen die verkocht worden vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op het moment dat de Verkoper meer dan 1000 Aanbiedingen heeft.

Het aantal Aanbiedingen dat Particuliere Verkopers tegelijkertijd kunnen aanbieden is begrensd op 1000. Particuliere Verkopers kunnen contact opnemen met BiB om een tijdelijke verhoging van de limiet te verkrijgen indien er sprake is van een grote partij boeken die niet speciaal is aangekocht om door te verkopen (bv. in het geval van een erfenis). De toekenning van een limietverhoging, alsook de hoogte en duur van deze verhoging, wordt bepaald door BiB. Particuliere Verkopers kunnen in geen geval aanspraak maken op de bodemcommissie van 9%, die voorbehouden is voor Professionele Verkopers, ongeacht het aantal aanbiedingen.

De erkenning van een Verkoper als Professionele Verkoper door BiB, of de toekenning van een verhoogde Aanbiedingslimiet door de BiB, houdt geen enkele garantie in van de hoedanigheid van de Verkoper of de rechtmatigheid van zijn handelingen. BiB kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die zij hierin maakt, gezien zij afhankelijk is van de informatie die ze krijgt van de Verkoper. De Verkoper blijft dus de enige die verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van zijn handelingen en geschriften.

Artikel 34: Verrekening kosten en uitbetaling

Verrekening kosten

BiB streeft ernaar zoveel mogelijk rompslomp te vermijden bij de Verkopers. Om deze reden worden alle bedragen die de Verkoper verschuldigd is aan BiB automatisch afgehouden op de door BiB ontvangen bedragen van de Verzendbestellingen die bij betrokken Verkoper worden geplaatst. De Verkoper kan zijn balans opvolgen op de website.

Indien een Verkoper instelt enkel te werken met afhalingen, of indien de verschuldigde commissie en/of kosten niet of niet voldoende kan worden voldaan door Verzendbestellingen, zal het bedrag hiervan worden opgevraagd door middel van een betalingsverzoek per mail, indien de balans van de Verkoper de -15 € overschreden heeft.

Uitbetaling

Om fraude te voorkomen, het kopervertrouwen te vergroten en meer Verkopen te realiseren, worden de door BiB ontvangen gelden pas doorgestort aan de Verkoper op de eerste maandag van de maand die volgt op het voorkomen van een van volgende scenario's:

    1) De Koper bevestigt dat hij zijn Aankoop heeft ontvangen / afgehaald.
    2) Drie weken na de besteldatum heeft de Koper nog geen bevestiging of probleem gemeld.
    3) De Koper meldde voorheen een probleem waardoor de uitbetaling aan de verkoper gepauzeerd werd, maar markeert dit nu als opgelost (zie artikel 20). Indien de Koper het probleem niet als opgelost markeert, en indien BiB redelijkerwijs (bv. op basis van termijn, gestuurde berichten,…) kan veronderstellen dat het probleem is opgelost, kan BiB het probleem zelf als opgelost markeren.

Artikel 35: Maatregelen bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BiB beschikt, is de Verkoper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Verkoper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro.

Art. 36: Rapportageverplichting

Books in Belgium is gebonden aan de DAC7 wetgeving. Deze geldt wanneer een Verkoper in een kalenderjaar óf voor meer dan 2000€ aan berekende brutowinst maakte via BiB (boek- en verzendprijzen minus de kosten), óf meer dan dertig Bestellingen succesvol afrondde (als een Koper meerdere items koopt in één bestelling bij dezelfde Verkoper, dan telt dit als één Bestelling). In deze gevallen moet BiB bepaalde gegevens van de Verkoper opvragen en doorgeven aan de FOD Economie.

De eerste rapportage gebeurt in januari 2024 voor de verkoopsperiode 2023 en omvat alle niet-geannuleerde Bestellingen die opgenomen werden in maandelijkse uitbetalingen met betrekking tot de afsluitperiodes januari-december 2023. Deze eerste rapportage gebeurt enkel voor Verkopers waarvan hun eerste uitbetaling betrekking had op een afsluitperiode tussen januari 2023 en december 2023. Vanaf januari 2025 gebeurt de rapportage voor álle Verkopers (ongeacht de afsluitperiode van hun eerste uitbetaling), en dit voor de afsluitperiodes januari-december 2024.

Contactopname
Zodra een Verkoper de omzet-/bestellingengrens voor rapportage bereikt, krijgt de Verkoper een e-mail van BiB om zijn/haar gegevens te controleren/bevestigen en ontbrekende gegevens aan te vullen.

De gegevens die worden gerapporteerd
De meeste gegevens komen vanuit het account van de Verkoper. De Verkoper zorgt er voor dat de accountgegevens correct zijn. De Verkoper zal sommige gegevens moeten aanvullen.

Voor Particuliere Verkopers:
• Naam, adres, geboortedatum (D: adres is incl. land)
• Rijksregisternummer (BE) of Burgerservicenummer (NL) (indien onbestaande, dan +de geboorteplaats)
• Naam van de rekeninghouder (indien afwijkend van accountnaam)

Voor Professionele Verkopers:
• Wettelijke bedrijfsnaam
• Geregistreerd bedrijfsadres
• Ondernemingsnummer

Voor alle verkopers:
• Rekeningnummer
• Per kwartaal: het aantal door de Verkoper succesvol afgeronde Verzend- en Afhaalbestellingen (een Bestelling van meerdere items door eenzelfde Koper bij dezelfde Verkoper telt als één bestelling), alsook de omzet hiervan (som van de boek- en verzendprijzen minus de aankopen/kosten gemaakt via BiB)
• De door BiB ingehouden/aangerekende/doorgerekende kosten en belastingen

Juistheid van de gegevens
BiB is als platformexploitant verplicht de gegevens te controleren op correctheid. Bij fouten of twijfel zal Books in Belgium contact met de Verkoper opnemen, waarop de Verkoper de gegevens controleert of aanvult. Indien nodig verstrekt de Verkoper ondersteundende documenten, gegevens of inlichtingen die betrouwbaar zijn en afkomstig zijn uit een onafhankelijke bron, zoals een geldig identiteitsbewijs afgegeven door de nationale autoriteiten of een recent certificaat van fiscale woonplaats.

Bij ontbreken van (juiste) gegevens
Indien nodig stuurt BiB de Verkoper 3 herinneringsmails om de gegevens aan te vullen en/of te corrigeren/bewijzen. De verkoper krijgt hiertoe ook telkens een bericht bij inloggen op BiB. Indien de Verkoper 60 dagen na de eerste communicatie zijn gegevens niet in orde heeft gebracht, is BiB verplicht het account van de Verkoper alsook openstaande uitbetalingen te pauzeren tot de gegevens compleet zijn. Zodra de gegevens compleet zijn, komt het account weer actief te staan en gaan de uitbetalingen weer door.

Inzage van gegevens en correctie
Op de tweede maandag van januari wordt een kopie van de verzamelde rapportagegegevens beschikbaar gesteld in het account van de Verkoper. De Verkoper heeft dan nog tot 25 januari om eventuele foute gegevens te corrigeren.

Belgie en Nederland
Books in Belgium deelt de DAC7 informatie met de Belgische belastingdienst. Zij zullen de gerapporteerde info van Nederlandse Verkopers delen met de belastingdienst in Nederland.

Gegevensverwerking
De gegevens van de Verkoper worden veilig verwerkt in strikte overeenstemming met ons Privacybeleid en worden uitsluitend voor de DAC7 doeleinden gebruikt.

Artikel 37: vertrouwelijkheid van de gegevens van de Koper

De Verkoper krijgt – nadat zij de bestelling bevestigd – enkel die gegevens over de Koper die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van een Aankoop. De Verkoper waakt erover deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en voor niets anders te gebruiken dan voor de afhandeling van Aankopen. Elk ander gebruik is in strijd met de Europese privacyverordening GDPR/AVG. De Verkoper draagt de volle verantwoordelijkheid voor het correct gebruik van de gegevens van Kopers.