{{Ctx.stats.basic.bookCount}} tweedehands boeken
{{Ctx.stats.basic.sellerCount}} boekverkopers

  • Betaal online of cash
  • Zekerheid en retourbeleid
  • Van antiquariaat tot modern
  • Geen zogenaamde servicekost
  • Geen verborgen verzendkosten
  • Klantenservice (mail en telefoon)
  • Verzending of afhaling bij verkoper
  • Simpel meer kopen bij zelfde verkoper
  • Belgisch boekenplatform in volle groei!
1. Algemeen
2. Aanvullende voorwaarden bij het kopen
2.1 Algemeen
2.2 Afhaalbestellingen (online bestelling, betaling ter plekke)
2.3 Verzendbestellingen (online bestelling, online betaling, verzending)
3. Aanvullende voorwaarden bij het verkopen

ALGEMENE VOORWAARDEN - Books in Belgium

1. Algemeen


Artikel 1: Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") de betekenis zoals hier gedefinieerd.

"BiB": het platform dat via www.booksinbelgium.be en subpagina's bereikbaar is en uitgebaat wordt door The Bookshelf VOF, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 298, 2640 Mortsel en ondernemingsnummer BE0640890975.

"Boek(en)": De goederen die Verkopers te koop aanbieden op BiB via door de Verkoper geplaatste Aanbiedingen, en die voldoen aan de bepalingen opgenomen in Artikel 23.

"Aanbieding": een zoekertje dat een Verkoper op BiB heeft geplaatst en waarmee deze Verkoper een van zijn Boeken aanbiedt. Een Aanbieding kan meerdere Boeken bevatten indien deze deel uitmaken van eenzelfde serie.

"Koper": iemand die een Aanbieding besteld via BiB, daarbij doelende op zowel de Afhaalbestellingen (betaling ter plekke) als de Verzendbestellingen (betaling online).

"Professionele Verkoper": iemand die officieel, in hoofd- of bijberoep, handelt in tweedehands en/of antiaquarische boeken en die in deze hoedanigheid minstens één Aanbieding actief heeft op BiB.

"Particuliere Verkoper": iemand die als particulier boeken verkoopt en met die in deze hoedanigheid minstens één Aanbieding actief heeft staan op BiB.

"Verkoper": verzamelnaam voor Professionele Verkoper en Particuliere Verkoper.

"Bezoeker": een (rechts)persoon of entiteit die BiB bezoekt of er gebruik van maakt in een andere hoedanigheid dan Koper of Verkoper.

"Gebruiker": verzamelnaam voor elke (rechts)persoon of entiteit die gebruik maakt van BiB, zij het als Bezoeker, Koper, Verkoper.

"Verzendbestelling": handelstransactie waarbij een Koper een of meerdere Boeken aankoopt van een Verkoper via een online betaling op BiB, waarbij de Verkoper instaat voor de verzending van de aangekochte Boeken naar de Koper.

"Afhaalbestelling": handelstransactie waarbij een Koper de aankoop van een of meerdere Boeken bevestigd in zijn winkelmandje op BiB, en waarbij vervolgens een moment wordt afgesproken tussen Koper en Verkoper om op het aangegeven adres het aangekochte Boek op te halen en waarbij de Koper ter plekke betaalt aan de Verkoper.

"Aankoop": verzamelnaam voor Verzendbestelling en Afhaalbestelling.

"Verkoop": elke Aankoop door een Koper, vanuit het standpunt van de Verkoper van die Aanbieding.


Artikel 2: Toepassing en aanvaarding

De Algemene Voorwaarden zijn met ingang van 28/12/2015 van toepassing op alle in artikel 1 opgenomen definities en op elk gebruik van BiB.

Elk gebruik van BiB houdt in dat de Gebruiker de Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Gebruiker worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BiB aanvaard zijn.

Het plaatsen van een Aankoop via BiB houdt in dat de Koper de Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BiB aanvaard zijn.

Het plaatsen van één of meerdere Aanbiedingen op BiB houdt in dat de Verkoper de Voorwaarden heeft geraadpleegd en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Verkoper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BiB aanvaard zijn.

In kwesties die niet zijn opgenomen in de Voorwaarden beslist BiB.


Artikel 3: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BiB om een van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 4: Wijziging voorwaarden

BiB kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke Aankoop, Verkoop en elk gebruik van BiB na de wijziging, houdt een aanvaarding van deze nieuwe Voorwaarden in door de Gebruiker. BiB streeft ernaar haar Verkopers ruim op voorhand te verwittigen in geval van belangrijke wijzigingen.


Artikel 5: Bewijs

De Gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 6: uitsluiting en schadeloosstelling

Indien BiB van mening is dat een Gebruiker handelingen stelt die niet in overeenstemming zijn met de Voorwaarden en/of de wet, of indien BiB van mening is dat een Gebruiker de goede werking van BiB op welke manier dan ook verstoort (o.a. door, maar niet beperkt tot, de inhoud van een of meerdere Aanbiedingen, de aard en het aantal van negatieve beoordelingen, het aantal annuleringen, etc.), kan BiB overgaan tot maatregelen zoals het (al dan niet tijdelijk) uitsluiten van betrokken Gebruiker, het (al dan niet tijdelijk) blokkeren van de account van betrokken Gebruiker, het (al dan niet tijdelijk) beperken of wijzigen van bepaalde functies van BiB voor betrokken Gebruiker, het eenzijdig wijzigen of verwijderen van één of meerdere Aanbiedingen van betrokken Verkoper, het aanrekenen van een of meerdere betwiste commissie(s) aan betrokken Verkoper, alsook het doorgeven van (persoons)gegevens van betrokken Gebruiker aan politie, justitie of rechthebbenden.

Het is de Verkoper niet toegestaan op artificiïle wijze het aantal Aanbiedingen op te drijven met het oog op het verkrijgen van een lagere commissie, bv. door Aanbiedingen toe te voegen waarvan de Boeken niet in het bezit van de Verkoper zijn, een verdacht aantal Aanbiedingen toe te voegen die significant duurder zijn dan de marktprijs of die in al te slechte staat zijn (telkens in een poging de verkoop ervan onwaarschijnlijk te maken), en door alle andere manieren waarop een artificiële opdrijving van het aantal Aanbiedingen te verkrijgen is. De Verkoper verklaart op de hoogte te zijn dat het geheel van zijn Aanbiedingen automatisch en regelmatig op bepaalde parameters wordt gecontroleerd om dergelijk misbruik op te sporen. Indien BiB na manuele verificatie ook van oordeel is dat er sprake is van frauduleuze Aanbiedingen, kan BiB actie ondernemen, zoals, maar niet beperkt tot: (tijdelijke) uitsluiting van de betrokken Verkoper, het permanent instellen van een hogere commissie dan de commissie die door de fraude is bekomen (al dan niet met terugwerkende kracht, vanaf de datum dat BiB redelijkerwijs van mening is dat het misbruik gestart is en geldend op alle Aankopen die vanaf dan zijn gebeurd), etc.

Indien BiB, op welke manier dan ook, schade heeft geleden door een Gebruiker, zal deze schade verhaald worden op de Gebruiker.


Artikel 7: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van The Bookshelf VOF bevoegd.


Artikel 8: Klantendienst

Onze klantendienst is bereikbaar via het contactformulier op BiB. Indien zich problemen voordoen met een Aankoop, zal de Koper eerst het probleem melden aan de Verkoper (via het dashboard), die de kans moet krijgen het probleem op te lossen. Indien niet tot een vergelijk kan gekomen worden, kan de klantendienst van BiB worden gecontacteerd. BiB zal naar beste vermogen en op basis van de voorhande zijnde bewijzen de situatie afwegen en een beslissing nemen. Bij het Gebruik van BiB aanvaardt de Gebruiker dat de beslissing van BiB doorslaggevend is in elk geschil dat Gebruikers niet onderling kunnen oplossen.


Artikel 9: Beoordelingen en statistische analyse

Elke Verkoper geeft toestemming om, na elke Verkoop (al dan niet geannuleerd of geretourneerd), een beoordeling te krijgen van de Koper die de Aankoop deed. De Verkoper geeft ook toestemming voor het krijgen van automatische beoordelingen die ingebouwd zijn in het systeem van BiB.

Koper en Verkoper verklaren op de hoogte te zijn dat statistische gegevens van annuleringen, retourneringen en beoordelingen kunnen worden bijgehouden en automatisch geanalyseerd om misbruik en asociaal gebruik snel op te sporen.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

BiB levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BiB de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien een Gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan dit worden gemeld via het contactformulier.

De erkenning van een Verkoper als Professionele Verkoper door BiB houdt geen enkele garantie in van de hoedanigheid van de Verkoper of de rechtmatigheid van zijn handelingen. BiB kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die zij hierin maakt, gezien zij afhankelijk is van de informatie die ze krijgt van de Verkoper. De Verkoper blijft dus de enige die verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van zijn handelingen. BiB kan eveneens onmogelijk de rechtmatigheid van alle Aanbiedingen controleren. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geplaatste Aanbiedingen.

BiB kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gedragingen van Kopers of Verkopers bij een fysieke ontmoeting tussen Koper en Verkoper. Problemen die ontstaan tussen Gebruikers dienen door de partijen zelf opgelost te worden.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BiB verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

BiB kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect te wijten is aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. BiB geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die hieruit zou voortvloeien.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BiB of rechthoudende derden.

BiB verleent aan de Verkoper het gebruik van data van miljoenen boeken. De Verkoper heeft geen toestemming de inhoud van de aangeboden informatie te wijzigen, tenzij om deze te verbeteren of aan te vullen. Misbruik zal leiden tot uitsluiting en schadeloosstelling, vastgelegd op 5 euro per vastgestelde inbreuk.

Verkopers kunnen hun Boeken opladen door de info op te zoeken in de voorziene database en deze te gebruiken of aan te vullen, of - indien het Boek niet aanwezig is in de database - de informatie van het Boek manueel in te typen. De Verkoper gaat ermee akkoord dat de inhoud van dergelijk geplaatste Aanbiedingen opgenomen kan worden in de database van BiB. De Verkoper verleent hierbij aan BiB een permanente, niet-exclusieve, kosteloze, wereldwijde, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud via welk medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Verkopers kunnen hun boeken ook opladen via hun eigen database of via een digitaal bestand. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de handelswaar van de Verkoper zelf te illustreren. Indien er in het bestand van de Verkoper een link wordt voorzien met een foto van het Boek, wordt deze foto getoond bij het exemplaar dat de Verkoper aanbiedt, totdat de Verkoper het Boek van de site haalt. De informatie uit een digitaal bestand van een Verkoper wordt niet ter beschikking gesteld van andere Verkopers. Hierop is één uitzondering. In het zeldzame geval dat een boek voorzien is van een ISBN en indien dat ISBN niet gekend is in de database van BiB zal de info die door de Verkoper wordt voorzien bij dat ISBN integraal worden overgenomen in de database van BiB.


2. Aanvullende voorwaarden bij het kopen


2.1 Algemeen


Artikel 12: Algemene bepalingen bij Aankopen

De Koper verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat hij van elke Verkoper kan zien of het om een Professionele dan wel Particuliere Verkoper gaat.

Er zijn twee manieren waarop de Koper een Aanbieding kan aankopen. a) de Koper bestelt de Aanbieding op BiB en spreekt via het interne berichtensysteem op BiB een Afhaalmoment af met de Verkoper (zie de artikels onder hoofdstuk 2.2), of b) de Koper betaalt online op BiB en krijgt de Aanbieding opgestuurd door de Verkoper, hetzij naar een adres, hetzij naar een Kiala-Afhaalpunt (zie de artikels onder onderdeel 2.3). Beide opties zijn niet altijd voor alle Aanbiedingen beschikbaar.


Artikel 13: Beschikbaarheid van het aanbod

Doordat het om tweedehands boeken gaat, heeft elke Verkoper meestal maar één exemplaar van een Aanbieding beschikbaar. Soms kan het voorkomen dat, na bestelling, een Aanbieding toch niet meer voorradig blijkt te zijn. BiB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet meer beschikbaar zijn van bestelde Aanbiedingen, maar garandeert wel de terugbetaling van een Aankoop die niet meer beschikbaar blijkt en waarvoor de Koper een online betaling had gedaan.


Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Koper, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf de levering aan de Koper of een door hem aangestelde derde.


Artikel 15: Staat en beschrijving van de Boeken

De Boeken zijn tweedehands. De staat kan daarom erg verschillen van Boek tot Boek. Van Verkopers wordt verwacht dat ze dit zo correct mogelijk aangeven door gebruik te maken van het ingebouwde kwalificatiesysteem, eventueel aangevuld met een zo duidelijk mogelijke woordelijke beschrijving.

De Verkoper dient degelijk te informeren over zijn handelswaar. Algemeen geldt dat de Koper niet voor verrassingen mag komen te staan. De Koper dient zich op zijn beurt goed te informeren alvorens tot de Aankoop over te gaan. Omdat het om tweedehands Boeken gaat, wordt van de Koper enige flexibiliteit verwacht, gezien de staat van tweedehands Boeken niet altijd perfect in door iedereen op dezelfde manier interpreteerbare beschrijvingen om te zetten is. Indien de Koper de beschikbare informatie voor zichzelf onvoldoende vindt, wordt hij geacht een informatievraag over de Aanbieding te stellen aan de Verkoper alvorens tot de Aankoop over te gaan. Voor retourbeleid, zie artikel 21.

Elke Aanbieding heeft algemene informatie en mogelijk een algemene indicatieve foto. Deze bieden geen garantie op de absolute correctheid van de door derden aangeboden exemplaren op diezelfde pagina. Indien in het gedeelte "Koop deze boeken tweedehands bij volgende verkopers" een woordelijke beschrijving door de Verkopers is opgegeven, primeert deze informatie op alle andere informatie op de boekpagina. Indien hier geen woordelijke beschrijving opgegeven is, heeft de Koper de garantie van de Verkoper van de correctheid van titel en auteur, de correctheid van de aangegeven staat van het exemplaar (d.m.v. de sterren), de correctheid van de eigen exemplaarfoto van de Verkoper (indien beschikbaar), en de algemene overeenstemming van het aangeboden exemplaar met de beschikbare algemene informatie van die boepagina, behoudens kleine accidentele verschillen zoals jaar van uitgave, uitgeverij, type cover en coverafbeelding.


2.2 Afhaalbestellingen (online bestelling, betaling ter plekke)


Artikel 16: Verloop van een Afhaalbestelling

1) De Koper plaatst een Aanbieding in zijn winkelmandje door bij de gewenste Aanbieding op de groene knop "zelf afhalen" te klikken. De Koper bevestigt vervolgens de Aankoop, zonder een online voorafbetaling te doen.
2) De Koper en Verkoper krijgen een automatische bevestigingsmail waarin de details van de Aankoop zijn opgenomen.
3) De Verkoper zal, zodra hij de mail heeft gelezen of in ieder geval zo snel mogelijk, de bestelling controleren en bevestigen (of annuleren, zie artikel 13).
4) De Koper krijgt hiervan een tweede mail, met het afhaaladres en verder communicatie van de Verkoper om een dag en uur af te spreken binnen de redelijke termijn van twee weken na de bestelling. Koper en Verkoper kunnen verder communiceren via het interne berichtensysteem (tabblad "bestellingen" - "lopende aankopen" respectievelijk "lopende verkopen").
5) Op het afgesproken Afhaalmoment zal de Koper de Aanbieding afhalen en betalen bij de Verkoper.
6) Achteraf kan de Koper de aankoop bevestigen in zijn dashboard (tabblad "bestellingen" - "lopende aankopen").

De Koper verklaart bij elke Afhaalbestelling te bevestigen dat hij ook daadwerkelijk interesse heeft in de Aanbieding en zijn best zal doen binnen de redelijke termijn van twee weken een Afhaalmoment af te kunnen spreken. Van de Koper wordt verder verwacht dat hij op het afgesproken moment langskomt bij de Verkoper en op tijd verwittigt indien hij niet of later zal opdagen. Misbruik of asociaal gebruik kan leiden tot uitsluiting of het beperken van de Afhaalfunctie.


Artikel 17: Annulering van een Afhaalbestelling

De Koper kan de Afhaalbestelling annuleren door bij de betrokken bestelling (tabblad "bestellingen" - "lopende aankopen") op de knop "annuleren" te klikken en de reden van annulatie op te geven. Asociaal gebruik kan leiden tot uitsluiting.

Indien er geen Afhaalmoment kan afgesproken worden dat plaatsvindt binnen de twee weken na de bestelling of indien een van beide partijen niet met redelijke tussenpozen communiceert, kan de benadeelde partij de Aankoop annuleren.

De Koper kan het Boek ter plekke bij de Verkoper inspecteren en kosteloos besluiten niet tot de Aankoop over te gaan. De Koper kan dit vervolgens aangeven in het dashboard (tabblad "bestellingen" - "lopende aankopen" - "annuleer bestelling"). Ook de Verkoper kan dit aangeven via de website, zodat hij de gebruikelijke commissie niet dient af te dragen. De Koper wordt hiervan dan verwittigd per mail. Indien er wel een Verkoop zou hebben plaats gevonden, kan de Koper de annulatie door de Verkoper betwisten. De commissie zal in dat geval wel worden aangerekend aan de Verkoper. Dergelijk misbruik zal leiden tot het uitschakelen van de annulatie-functie bij de Verkoper. Zowel Koper als Verkoper worden geacht naar eer en geweten te handelen.

Na betaling ter plekke is de aankoop definitief en kan de Koper hier niet meer op terugkomen.


2.3 Verzendbestellingen (online bestelling, online betaling, verzending)


Artikel 18: Verloop van een Verzendbestelling

1) De Koper plaatst een Aanbieding in zijn winkelmandje door bij de gewenste Aanbieding op de blauwe knop "verzending" of "Kiala" te klikken. De Koper bevestigt vervolgens de Aankoop en voert de online betaling uit aan BiB.
2) De Koper en Verkoper krijgen een automatische bevestigingsmail waarin de details van de Aankoop zijn opgenomen.
3) De Verkoper zal, zodra hij de mail heeft gelezen of in ieder geval zo snel mogelijk, de bestelling controleren en bevestigen (of annuleren, zie artikel 13).
4) De Koper krijgt hiervan een tweede mail, dewelke ook de bevestiging is dat de bestelling binnen de leveringstermijn zal aankomen (boek komt in "verzendstatus"). Koper en Verkoper kunnen verder communiceren via het interne berichtensysteem (tabblad "bestellingen" - "lopende aankopen" respectievelijk "lopende verkopen").

Artikel 19: Levering

De levertermijn en kosten van de levering verschillen van Verkoper tot Verkoper. Dit staat duidelijk aangegeven bij elk Boek. De levertermijn gaat in van zodra de Koper de bestelling plaatst. De vermelde levertermijn is voor verzending naar een adres in België. Verzending naar Kiala of naar Nederland kunnen langer duren.


Artikel 20: Probleem melden bij een Verzendbestelling

Elk probleem moet door de Koper onmiddellijk worden gemeld aan de Verkoper via het interne berichtensysteem in het tabblad "bestellingen" - "lopende aankopen" op BiB. De Koper zal een bericht sturen naar de Verkoper en daarbij het vakje "dit is een probleem" aanvinken. Enkel problemen die op deze manier worden gemeld, worden in acht genomen.

De Koper kan ten laatste 14 kalenderdagen na ontvangst of, indien een bestelling niet is aangekomen, 21 kalenderdagen na de besteldatum een probleem melden. De uitbetaling aan de Verkoper wordt dan automatisch bevroren. Na de melding zal de Verkoper contact opnemen met de Koper (via hetzelfde berichtensysteem) om de kwestie uit te klaren. Na oplossing van het probleem, zal de Koper het probleem als opgelost markeren in het tabblad "bestellingen". De uitbetaling aan de Verkoper kan dan door BiB worden verder gezet.

De Koper neemt er kennis van dat van zodra hij een Verkoper een beoordeling geeft, de optie om een probleem te melden vervalt, de zaak als afgehandeld wordt beschouwd en de Verkoper wordt uitbetaald. In geval van problemen dient de Koper dus eerst contact op te nemen met de Verkoper (via het interne berichtensysteem bij de betrokken bestelling) en het vakje "dit is een probleem" aan te vinken, zodat de uitbetaling wordt gepauzeerd en de Verkoper de kans krijgt om het probleem om te lossen. De Koper dient dus pas na oplossing van het probleem een beoordeling op te geven.

Indien de Koper na de vooropgestelde termijnen geen probleem heeft gemeld via het dashboard, het probleem als opgelost heeft gemarkeerd of de bestelling heeft bevestigd, wordt de Aankoop automatisch aangeduid als succesvol afgehandeld en wordt de Verkoper uitbetaald. De Koper neemt er kennis van dat er hierna geen problemen of retourneringen meer kunnen worden gemeld.


Artikel 21: Retourbeleid bij een Verzendbestelling

Na ontvangst van een Verzendbestelling heeft de Koper 14 kalenderdagen bedenktijd. In die periode kan de Koper beslissen de koopovereenkomst te herroepen. De Koper moet de retourzending binnen 14 dagen aangeven via de website van BiB. Na ontvangst van de retourzending zal de Verkoper het aankoopbedrag terugstorten (exclusief de kosten voor de heen- en retourzending).

Indien de retourzending het gevolg is van een foutieve levering of van het feit dat de bestelde Boeken zich in een significant slechtere staat bevonden dan aangegeven was door de Verkoper, zal de Verkoper ook de kosten voor de heen- en retourzending terugstorten aan de Koper.

Verloop van een retournering

1) De Koper geeft zo snel mogelijk na ontvangst een probleem aan via het tabblad "bestellingen - lopende aankopen" op BiB. De uitbetaling aan de Verkoper wordt hierdoor geblokkeerd. De Koper wacht op reactie van de Verkoper. Retourmeldingen later dan 14 kalenderdagen na ontvangst worden niet meer aanvaard.
2) Na bevestiging en retourinstructies van de Verkoper, verstuurt de Koper de bestelling terug naar de Verkoper. De retourzending (of het ondubbelzinnig zendingsbewijs daarvan) moet ten laatste 14 kalenderdagen na het aangeven van de retourmelding op het adres van de Verkoper terechtkomen.
3) De Verkoper stort zelf het relevante bedrag terug aan de Koper, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending.
4) De Koper zal na ontvangst van het geld het probleem als opgelost markeren via het tabblad "bestellingen – lopende aankopen". BiB zal de Verkoper daarna het geblokkeerde geld uitbetalen bij de volgende maandelijkse verrekening.

Aanvullende voorwaarden van een retournering

De Koper dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. De Koper heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de Koper nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken (lezen).

Wanneer de Koper het Boek voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het boek daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. Concreet kan de Verkoper het verlies aan waarde aftrekken van het door hem aan de Koper terug te storten bedrag.

Indien de Koper de Aanbieding kreeg toegestuurd met Kiala, moet de Koper ze ook retour sturen met Kiala, tenzij anders overeengekomen met de Verkoper.

Het bewijs van de kosten van de retourzending kan van de Koper worden opgevraagd. Indien de Koper voor duurdere retourzendingen dan overeengekomen kiest (bv. aangetekende zending in plaats van een gewone getraceerde zending), moet de Verkoper enkel het bedrag van een normale verzending terugbetalen.

Elke afwijkingen van de in dit artikel vermelde handelingen (bv. het overschrijden van de termijn, communicatie en handelingen buiten de website om), zal het retourrecht van de Koper doen vervallen.


3. Aanvullende voorwaarden bij het verkopen


Artikel 22: Verkopersaccount

Het is niet toegestaan een account aan te maken op basis van andere dan de eigen correcte en complete gegevens.

BiB kan eenzijdig beslissen een verkopersaccount te weigeren, te blokkeren of te verwijderen.

Bij het aanmaken van een verkopersaccount worden standaard Afhaal- en verzendopties ingesteld. Van de Verkoper wordt verwacht dat hij deze bekijkt en eventueel aanpast.


Artikel 23: Aanbiedingen

Het is de Verkoper niet toegestaan uitsluitend te handelen in nieuwe boeken, tenzij schriftelijk overeengekomen met BiB. Zonder dergelijke overeenkomst mag het totale aandeel nieuwe boeken niet meer dan 10% bedragen van het totale aanbod van de verkoper.

Het is de Verkoper niet toegestaan andere dan aan boeken verwante artikels te plaatsen. Artikels die worden aanvaard als verwant aan boeken: boeken, strips, tijdschriften, kranten, oude documenten, kaarten, affiches.

De Verkoper mag geen Aanbieding maken waarmee meer dan één Boek wordt aangeboden, tenzij de Boeken deel uitmaken van eenzelfde serie.

Aanbiedingen mogen enkel geplaatst worden door Verkopers met een Belgisch of Nederlands adres en bankrekeningnummer. Om de opzet van Books in Belgium te waarborgen (klanten verwachten dat de boeken zich in België bevinden of dat ze kunnen worden verzonden tegen Belgische verzendtarieven), worden de verzendkosten van boeken geplaffoneerd op gangbare Belgische verzendkosten.


Artikel 24: Leveringstermijn, reactiesnelheid en automatische annuleringen

De door de Verkoper vooropgestelde leveringstermijn gaat in van zodra de Koper een bestelling plaatst, en wordt niet beïnvloed door de tijd die de Verkoper nodig heeft om de bestelling te bevestigen.

Indien een Verkoper tijdelijk niet in de mogelijkheid is om met gepaste snelheid te reageren op vragen of bestellingen, moet hij in zijn profiel de afwezigheidsmodus instellen.

Indien de Verkoper een bestelling niet bevestigd (of annuleert) binnen de maximum termijn van vier dagen, wordt de Aankoop automatisch geannuleerd, worden Koper en Verkoper hiervan op de hoogte gebracht per mail en wordt de account van de Verkoper opgeschort. Herhaling kan leiden tot uitsluiting van de Verkoper. Indien er een Online Betaling gemoeid was bij deze automatisch geannuleerde bestelling, zal BiB dit bedrag terugstorten aan de Koper. De Verkoper moet geen commissie betalen maar staat wel in voor de originele online transactiekosten (zie tarieven), vermeerderd met 29 cent voor de transactiekosten van de terugstorting aan de Koper. Deze kosten worden verrekend in toekomstige uitbetalingen of facturen. Bij annulaties van Afhaalbestellingen wordt eveneens geen commissie aangerekend, en zijn er geen online transactiekosten.


Artikel 25: Boek niet meer in voorraad

De Verkoper wordt geacht al zijn Aanbiedingen ook echt in het bezit te hebben en zijn uiterste best te doen zijn Aanbiedingen actueel te houden. Aanbiedingen die via BiB worden verkocht, worden automatisch verwijderd. Aanbiedingen die langs andere kanalen dan BiB worden verkocht, dienen door de Verkoper zo snel mogelijk van BiB verwijderd te worden, hetzij manueel, hetzij door een geactualiseerde digitale catalogus op te laden.

Indien een Aanbieding wordt besteld die niet meer in voorraad blijkt, moet de Verkoper de bestelling annuleren. BiB gaat ervan uit dat de Verkoper te goeder trouw handelde en rekent hierbij geen commissie aan. Indien het om een Verzendbestelling gaat, zal BiB het volledig betaalde bedrag naar de Koper terugstorten. De Verkoper moet geen commissie betalen maar staat wel in voor de originele online transactiekosten (zie tarieven), vermeerderd met 29 cent voor de transactiekosten van de terugstorting aan de Koper. Deze kosten worden verrekend in toekomstige uitbetalingen of facturen. Bij annulaties van Afhaalbestellingen wordt eveneens geen commissie aangerekend, en zijn er geen kosten.


Artikel 26: Annuleringen en retourbeleid

Voor annuleringen van Afhaalbestellingen, zie artikels 17 en 25.

Voor annuleringen van Verzendbestellingen, zie artikel 25. Het retourbeleid van Verzendbestellingen is bepaald in artikel 21.


Artikel 27: De inhoud van Aanbiedingen

BiB doet beroep op een externe partij(en) voor de inhoudelijke beschrijvingen van de aangeboden boeken. De aangeboden informatie kan onvolledig zijn of fouten bevatten. Het is de verantwoordelijkheid van de Verkoper te controleren of de aangeboden informatie overeenkomt met het Boek dat hij aanbiedt. De Verkoper kan deze informatie aanvullen of de afwijkende informatie noteren bij zijn exemplaar.

De Verkoper verbindt zich ertoe de kwaliteit van de beschikbare informatie te bewaken. Moedwillige verwijdering of verarming van de beschikbare informatie zal leiden tot uitsluiting en schadeloosstelling. De hoogte van de schade wordt vastgelegd op 5€ per vastgestelde inbreuk, aangevuld met eventuele gerechtelijke kosten.

De Verkoper mag enkel foto’s plaatsen die hij zelf heeft gemaakt.


Artikel 28: Verzending of afhalen

Elke Verkoper bepaalt voor de eigen Boeken of deze verzonden kunnen worden en/of ter plekke afgehaald kunnen worden (op het adres aangegeven door de Verkoper).


Artikel 29: Verzend- en verpakkingskosten

Elke verkoper kan voor elk boek apart de werkelijke verzendkosten naar een Belgisch adres opgeven. Het is wettelijk niet toegestaan meer aan te rekenen dan de werkelijke verzendkost. Voor verkopers die een digitaal bestand opladen van hun catalogus, mag er, om praktische redenen, wel een gemiddelde verzendkost ingesteld worden.

Het is wettelijk niet toegestaan verpakkingskosten aan te rekenen. Er is dan hiervoor dan ook geen mogelijkheid voorzien.


Artikel 30: risico verzending

De eigendom van de Aanbieding, en dus ook het risico wegens verlies of beschadiging, blijft bij de Verkoper tot het boek geleverd is bij de Koper. Brievenbuspost is op risico van de Verkoper. BiB raadt de Verkoper aan om vanaf een bepaald bedrag altijd met pakketzendingen te werken, gezien deze traceerbeer zijn.

Wanneer een Koper via het interne berichtensysteem meldt dat een ontraceerbaar boek niet blijkt te zijn aangekomen (waarbij de Koper het vakje "dit is een probleem" aanvinkt), zal de Verkoper (indien een eventuele leveringsvertraging is uitgesloten) via een eigen kanaal (bv. een gewone storting) het geld teruggeven aan de Koper. Nadat de Koper het geld heeft ontvangen, zal de Koper het probleem als opgelost markeren. BiB zal dan het originele bedrag uitbetalen aan de Verkoper, verminderd met de online transactiekosten van de originele Aankoop plus 29 cent. BiB gaat ervan uit dat de (Ver)Koper te goeder trouw handelde, en vraagt geen commissie op deze Aankoop.

De Verkoper wordt aangeraden altijd een melding te maken bij zijn verzendfirma. Ook BiB houdt statistieken van meldingen dat een bestellig niet is aangekomen, zodat eventuele fraude aan het licht kan komen. Fraude door Kopers zal leiden tot uitsluiting van de Koper en schadeloosstelling.


Artikel 31: Afhandeling van een Aankoop

De bepalingen onder hoofdstuk 2.2 gelden voor de afhandeling van Afhaalbestellingen.

De bepalingen onder hoofdstuk 2.3 gelden voor de afhandeling van Verzendbestellingen.


Artikel 32: Commissie en eventuele andere kosten

Op elke Aankoop waarin BiB de eerste verbindende factor is, zowel voor Verzendbestellingen als voor Afhaalbestellingen, is de Verkoper een commissie verschuldigd aan BiB. De hoogte van de commissie staat vermeld op de website en wordt vastgesteld per maand, op de eerste kalenderdag van elke maand, op basis van het aantal Aanbiedingen dat de Verkoper die dag te koop heeft staan. De op deze manier vastgestelde commissie geldt voor alle Verkopen waarvan de besteldatum in die maand valt.

De commissie wordt enkel berekend op de prijs van de Aanbieding, niet op de verzendkosten.

Voor elk verkocht boek geldt een minimum commissiebedrag, zoals vermeld bij de tarieven.

Indien bij een Afhaalbestelling een lager aankoopbedrag zou worden overeengekomen tussen Koper en Verkoper, zal dit geen invloed hebben op de af te dragen commissie.

De kosten die BiB aanrekent aan de Verkoper zijn uitgedrukt in EURO en vrijgesteld van BTW.

Kleine meerkost bij Verzendbestellingen

BiB maakt online betalingen mogelijk voor de Koper, met als doel meer verkopen te realiseren. Voor elke online betaling draagt BiB online transactiekosten af aan een externe partner, op basis van het totaal verhandelde bedrag. Deze beperkte meerkost wordt, enkel bij een Verzendbestelling, deels doorgerekend aan de Verkoper. Zie tarieven.

Kosten voor de Verkoper bij annuleringen en retourneringen

Bij annuleringen door Koper of Verkoper gaat BiB er van uit dat er te goeder trouw wordt gehandeld en wordt geen commissie aangerekend.

Indien de Verkoper een Verzendbestelling annuleert — waarbij de Koper al online betaalde — worden wel de originele online transactiekosten aangerekend (zie tarieven), alsook 29 cent voor de transactiekosten van de terugbetaling aan de Koper. De Verkoper krijgt het volledige bedrag terugbetaald, min de net vermelde kosten. Er wordt geen commissie aangerekend.

Een retournering door de Koper heeft vooralsnog geen invloed op de af te dragen commissie en kosten.


Artikel 33: Aantal Aanbiedingen

Verkopers die ontegensprekelijk bewezen hebben dat ze in hoofd- of bijberoep tweedehands boekhandelaar zijn en hun ondernemingsnummer hebben doorgeven, worden beschouwd als Professionele Verkoper. Een Professionele Verkoper kan een onbeperkt aantal Aanbiedingen tegelijk te koop stellen en krijgt een bodemcommissie van 9% toegekend op alle Aanbiedingen die verkocht worden vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op het moment dat de Verkoper meer dan 1000 Aanbiedingen heeft én dat BiB per mail heeft bevestigd dat de aanvraag om te worden erkend als Professionele Verkoper is goedgekeurd. Verkopers die een ondernemingsnummer hebben maar geen officiële tweedehands boekhandelaar zijn, komen niet in aanmerking voor deze voordelen.

Het aantal Aanbiedingen dat Particuliere Verkopers tegelijkertijd kunnen aanbieden is begrensd op 1000. Particuliere Verkopers kunnen contact opnemen met BiB om een tijdelijke verhoging van de limiet te verkrijgen indien er sprake is van een grote partij boeken die niet speciaal is aangekocht om door te verkopen (bv. in het geval van een erfenis). De toekenning van een limietverhoging, alsook de hoogte en duur van deze verhoging, wordt bepaald door BiB. Particuliere Verkopers kunnen in geen geval aanspraak maken op de bodemcommissie van 9%, die voorbehouden is voor Professionele Verkopers, ongeacht het aantal aanbiedingen.

De erkenning van een Verkoper als Professionele Verkoper door BiB, of de toekenning van een verhoogde Aanbiedingslimiet door de BiB, houdt geen enkele garantie in van de hoedanigheid van de Verkoper of de rechtmatigheid van zijn handelingen. BiB kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten die zij hierin maakt, gezien zij afhankelijk is van de informatie die ze krijgt van de Verkoper. De Verkoper is zelf de enige die verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van zijn handelen en geschriften.


Artikel 34: Verrekening kosten en uitbetaling

Verrekening kosten

BiB streeft ernaar zoveel mogelijk rompslomp te vermijden bij de Verkopers. Om deze reden worden alle bedragen die de Verkoper verschuldigd is aan BiB automatisch afgehouden op de door BiB ontvangen bedragen van de Verzendbestellingen die bij betrokken Verkoper worden geplaatst. De Verkoper kan zijn krediet opvolgen op de website.

Indien een Verkoper instelt enkel te werken met afhalingen, zal de commissie worden opgevraagd door middel van maandelijkse facturen per mail, te voldoen binnen de 30 dagen na ontvangst. Ook indien de verschuldigde bedragen niet of niet voldoende kunnen worden voldaan door Verzendbestellingen, zal de betaling op deze manier worden opgevraagd.

Uitbetaling

Om fraude te voorkomen, het kopervertrouwen te vergroten en meer Verkopen te realiseren, worden de door BiB ontvangen gelden pas doorgestort aan de Verkoper op de eerste maandag van de maand die volgt op het voorkomen van een van volgende scenario's:

    1) De Koper bevestigt dat hij zijn Aankoop heeft ontvangen / afgehaald.
    2) Drie weken na de besteldatum heeft de Koper nog geen bevestiging of probleem gemeld.
    3) De Koper meldde voorheen een probleem waardoor de uitbetaling aan de verkoper gepauzeerd werd, maar markeert dit nu als opgelost (zie artikel 20).

Artikel 35: Maatregelen bij niet-betaling

Elke factuur is te betalen binnen 30 dagen na ontvangst. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BiB beschikt, is de verkoper ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de verkoper van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

ONGELEZEN STAAT (evt. schoonheidsfoutjes)
BESCHRIJVING: Rug in ongelezen staat zonder leessporen, mogelijk beperkt aantal verwaarloosbaar(e) schoonheidsfoutje(s), bv. wat oppervlakkige krasjes op de cover, een klein kreukje, klein plooitje, paginaranden (gelijkmatig) wat verkleurd, zeer licht glooiende rug zonder leessporen (sommige boeken liggen zo in de winkel), … Verwacht geen spiksplinternieuw maagdelijk boek, tenzij de verkoper dit expliciet vermeldt.
KORTOM: een tweedehands boek dat in de hoogste categorie thuishoort.
BEPERKT GEBRUIKTE TWEEDEHANDS STAAT
BESCHRIJVING: (zeer) licht gelezen rug, bv. beperkt(e) leeskreukje(s) met weinig invloed op vastheid van het boekblok, en voor de rest (bijna) niets op aan te merken OFWEL
Ongelezen rug (!) maar verder lichte beschadiging(etjes) waardoor het boek toch al duidelijker een tweedehands stempel heeft dan bij de schoonheidsfoutje(s) waarvan sprake bij 5 sterren. Ook ingeschreven naam of ingeplakte ex libris kunnen hier voorkomen.
KORTOM: Een fijn tweedehands boek in eerbare staat. Mooier dan een gemiddeld gelezen boek, maar haalt geen 5 sterren.
GEWONE GELEZEN STAAT
BESCHRIJVING: Duidelijk gelezen, duidelijke gebruikssporen, maar al bij al een goed exemplaar, midden in zijn volwassen leven.
KORTOM: een correct tweedehands boek, niet meer, niet minder. Mainstream.
MATIGE STAAT
BESCHRIJVING: Zwaar gelezen rug en/of meerdere duidelijke maar niet kritische beschadiging(en) aan de rest van het boek.
KORTOM: nog goed om te lezen, minder om te koesteren.
BESCHADIGDE STAAT
BESCHRIJVING: Kritische beschadigingen zoals losse of missende pagina′s, stuk van cover, matig of zwaar in onderlijnd/aangeduid, waterschade, stevige knik in het boekblok waarbij de pagina‘s uit elkaar wijken. De verkoper moet deze staat steeds verduidelijken.
KORTOM: best enkel (ver)kopen als het om een zeldzaam boek gaat. Komt weinig voor.

Al een account?

Nog geen account?

Nog geen account?

Maak een account en geniet van alle voordelen van Books in Belgium

Geen probleem, we mailen een link waarmee je een nieuw wachtwoord kan instellen.

Hét Belgische boekenplatform staat voor je klaar! Wat wil je doen?

Zoek tussen het grote aanbod.

Boeken kopen

Wij mailen je wanneer iemand een specifiek boek aanbiedt!

Wenslijstje maken

Snel en makkelijk je gelezen boeken te koop zetten?

Boeken verkopen