Costumen ende wetten der Stadt Gendt, gedecreteert by de graven en gravinnen van Vlaenderen, met de concessien Caroline, decreten, reglementen ende ordonnantien politique, mitsgaders verscheyde interpretatien daer op gevolgt, elckin 't besonder aengewesen by de Artikelen daer toe betreckelyck, verryckt met de notulen van Mre. Laureyns Vanden Hane. - van den Hane, Laurens.

KORTE INHOUD

Costumen ende wetten der Stadt Gendt, gedecreteert by de graven en gravinnen van Vlaenderen, met de concessien Caroline, decreten, reglementen ende ordonnantien politique, mitsgaders verscheyde interpretatien daer op gevolgt, elckin 't besonder aengewesen by de Artikelen daer toe betreckelyck, verryckt met de notulen van Mre. Laureyns Vanden Hane. is een boek van van den Hane, Laurens..
1765zie alle details...